Privacy statement

Inleiding

Zin in Zorg (verder te noemen ZIZ) is een initiatief van De Jonge Specialist, de LAD, LOVAH en VvAA (hierna te noemen partijen). Deze partijen zijn gezamenlijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij behandelen én beveiligen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met de privacy officer van VvAA via privacy@vvaa.nl.

Doelbinding

ZIZ gebruikt uw naam, uw e-mailadres, uw leeftijd, uw foto, het door u opgegeven beroep en de door u opgegeven organisatie uitsluitend om u te registreren als ambassadeur, voor de nieuwsbrief en om de door u online gestelde vragen inhoudelijk te kunnen (laten) beantwoorden. Uw gegevens worden door geen van de partijen gebruikt voor andere doeleinden zoals ledenwerving.

U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens met dit doel gebruiken.

Retentie

Tenzij ZIZ verplicht is om op grond van wet- of regelgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart ZIZ uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt.
Ook verwijderen wij uw persoonsgegevens als u ZIZ te kennen geeft dat uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd. De verwijdering van uw persoonsgegevens vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van uw kennisgeving.

 

Privacyrechten

De bezoekers van onze website hebben de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • Recht van inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht om gegevens te laten verwijderen
  • Recht van bezwaar
  • Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid ofwel dataportabiliteit

Als u gebruikt wilt maken van een van deze door de wet aan u gegeven privacyrechten, of u heeft een klacht over de wijze waarop ZIZ met uw privacy omgaat, neemt u dan contact op met de privacy officer van VvAA via privacy@vvaa.nl.

Wij geven u hieronder een korte toelichting op de aard en omvang van uw privacyrechten.

ad 1. Recht van inzage

U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door ZIZ worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

ad 2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

ad 3. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en ZIZ geen andere rechtsgrond (meer) heeft.

ad 4. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ZIZ als uw persoonsgegevens naar uw oordeel kennelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u is afgesproken.

ad 5. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen.

N.B. ZIZ vermeldt volledigheidshalve dit recht, maar maakt hoe dan ook geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Elke ontvangen vraag wordt door ZIZ beoordeeld en beantwoord.

ad 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens of dataportabiliteit
U hebt het recht de door u aan ZIZ verstrekte persoonsgegevens in ‘gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm’ aan een andere zogeheten verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

N.B. Voordat u zich op dit recht beroept, verdient het aanbeveling om bij de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt (laten) overdragen, eerst te informeren of zij hieraan wil meewerken.

Omgevingen en social media buiten ZIZ

Zininzorg.nl kan links bevatten naar omgevingen van derden, waaronder sociale media-aanbieders. Als u deze links volgt, verlaat u onze beveiligde website. Dit ZIZ privacybeleid is niet van toepassing op websites, apps of sociale media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en sociale media zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan, raden we u aan om de privacystatements van deze derden te raadplegen (indien aanwezig).

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde persoonsgegevens met ZIZ worden gedeeld als u gebruik maakt van sociale media. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en gegevens over uw interesses. Voor meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en het aanpassen van de door u ingestelde voorkeuren, raden we u aan om de website en het privacybeleid van de betreffende sociale media-aanbieder te raadplegen.

Veel sociale media-aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd of slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Dit document is gereviewd en geactualiseerd op 1 maart 2024 door ZIZ.